x

Nico D / Blog

Lyrics for Ndoda Kuva Newe

Ndoda kuva newe(lyrics) Chorus Babe ndinokudisisisa chingondinzwisisawo Ndoda kuva newe like always Babe ndinokudisisisa chingondinzwisisawo Ndoda kuva newe like always

Verse 1 Ndakunyara nda nda ndakukakama Handichina zvekutaura ndakushaya kana nyaya Unondipa mazirudo asingaperi Ekuti vemakuhwa neveshanje havateveri

Ndokusaka tichigara tiri mberi Too far kind rudo rwedu haruperi Hanzi, ndinofara kana uchinge uineni Nokuti vemakuhwa neveshanje havateveri

Come closer ndoda kukumbundira ndikupe zvaunolava Nokuti handingafare kukuona wakatsamwa Dzikamisa hana jus come closer Nokuti zvinondirwadza kunzwa uchiridza tsamwa

Kana ukaramwa Ziva kuti hapana kana changu chinofamba Nokuti ukandisiya ndega ndoita munyama Jus come closer ndoda kukumbundira ndobva ndakutsvoda

(b.t.c)

Verse 2 Uri nechepapa ndofeleer secure Nokuti ndinoziva pandiri u never leave me believe me Rudo rwedu rwuri pure Nokuti ndikarwara unondipodza ndiwe cure – my baybay

Hausi cheap sema dollar for two Undifadza unondispaka hauna kana vhavhu Ndiwe type yandolava type yandotrasta Type isina vhavhu sana Maggie mukaranga

Uri wangu ndiri wako kunge Jamal waBetty Kurwizi ndokuendesa nokuti uri pretty Ndiwe type yana special meaty Handife ndakukanya kana kuita zviri ticky

Kuva newe ishungu dzangu sema friq Ndokubata banya uripiko samaskiri Ziva handikukanya coz uri preety Ndamunhu ari nani better man kunge Taurai

Verse 3 Uri ruva rangu handife ndakakusiya kwete Ndakakuwana kare uchiri pwere ndakaudza tete Handife inini ndakakusiya Ndiwe iwewe wandakada kare

(b.t.c)

(b.t.c)

End…

Lyrics for Huya Ndikuratidze

Huya Ndikutaridze (Lyrics) Featuring Pierra & Mzimba Cheyameni CHORUS Huya ndikuratidze Rudo rwandinarwo baybay Inhapitapi baybay ende haumbosiye baybay Kana ini ndikakuratidza rudo rwandinaro baybay Haumbosiya baybay ndati inhapitapi baybay

Verse 1 I remember first day, ndakakuona Wakamira pamashops neshamrwari yako Hana yangu yakarova, temperature yakakwira And everything in me zvaka screamer Wakafamba wakananga kwangakanga ndiri Like a hopeless little girl ndakanyunguduka Iwo maziso ako, neizwi rako Kana kufamba kwako zvakandipengesa-a

Verse 2 Unondipa mother touch care love handikunyepere Nokuti ndinopera simba sendabatwa nemadzikirira Unondibhabhadzira Unondibata serusvava ndobva ndakotsira

U make me craze ndosaka ndichifarisa Nokuti kungokutarisa pfungwa dzobva dzarasika Uri apa pangu apa ndonyatso zvifilla U take me high, coz u let me fly

Unondiratidza kukosha Kwemumhu wechirume dai rudo rwaive hosha Hakuna kana one thing nemunhu aizopotswa Hona zvandikona, hona zvandikunda ndaakutoda Chiremba iwe…..

Back to chorus

Verse 3 At first ndakagaya kumbotraya zvigofaya Chimhandara chigomhanya neni Mzimba huru jaya Ndakwezvwa nemapfekero, ndawona kamanakiro Babe rinenge angel chakashota chete mapapiro

Chimoko chakacheuka chikanditarisa, nerunako chikandigopesa Ndikaburitsa macds emusic instead yekuchimhoresa Ndikatanga kuti Ayeye 1, 2 so ndichiti ndiri kutengesa Chikanditi Cheyameni, nehandsome yenyu munondikwadzisa

Takachinjana manumber next minute tatakumba It all happened so quick anga akutoziva kuti ndoimba Akandivhurira wardrobe showing me her favorite dress She is a real goddess she completes me as my mistress

Now every single day akutondida kunge madrugs Akutotemwa nemusoro kana ndisina kumupa mahugs Akutogara achindifonera achikumbira ndigomuimbira Handsome association ndini wacho anotunga mira

Back to chorus

Verse 4 Nekuti uri shamwari saka uri yangu sahwira Ndazowana wekuchemera Zvinondinetsa ndazowana weku taurira Ndazowana wekuturira

So, I swear kuna mwari rudo rwako runondikurira Nyangwe gen”a rangu richimbozama kundifurira Hanzi chingomusiya hapana kana chaanobatsira Ziva handikusiye uri simba rekuenderera

Pandokuona nemufaro ndinofashukira Hana inorova rudo runotutumira Kana, ukandidana ndiri kure ndinosvika Apo ndinopika handizofi ndakusiya

Gaya,ndinokuda kuratidza ndine hanya Kadiki kamukana handizofi ndakukanya Maya, handimbofi ndati maybe U make me craze ndiwe number one baybay

Back to chorus

End!!!!!

Nico D Music

Ndoda Kuva Newe Huya Ndikuratidze Sei Sei Mhosva Ndotsvaga Wangu