x

Member Timeline

Jul '98
Mar '00
Mar '02
Mar '04
Mar '06
Mar '08
Mar '10
Mar '12
Mar '14
Mar '16
Mar '18
Jane Tanfei
1351527103 janetanfei

Current Member Details

  1. 1351527103 janetanfei
    Spokane, WA

    Contributions:

    Songwriting